Project

Denktank, kenniskring: wie doet wat? En thema’s voor 2023

Wat kan technologie bijdragen aan de zelfredzaamheid van een cliënt en hoe kan technologie bijdragen aan het aangenamer maken van het werk van de zorgprofessional? Deze vragen staan bij de TZA IJssel-Vecht centraal. Om hierover informatie en inzichten te krijgen, werken we graag samen met onze leden. Zo bepalen we samen de randvoorwaarden van de inzet en het gebruik van zorgtechnologie en -innovatie. In drie verschillende overlegvormen worden onderwerpen besproken en informatie uitgewisseld:

 • Denktank: deze bestaat uit een aantal adviseurs van leden en medewerkers van de TZA die het bestuur van de TZA op strategisch niveau adviseert welke koers te varen. De deelnemers komen vier keer per jaar bij elkaar en informeren tevens hun achterban in hun eigen organisatie.
 • Kenniskring Breed: binnen de Kenniskring Breed gaan de deelnemende leden aan de slag met vraagstukken vanuit de praktijk. De TZA IJssel-Vecht ondersteunt daarin. Er wordt kennis gedeeld, samengewerkt, genetwerkt en sturing gegeven aan activiteiten van de TZA. In dit overleg worden eveneens de Kenniskring projecten (zie hieronder) besproken. De Kenniskring Breed komt twee keer online en twee keer fysiek op locatie bij een lid per jaar bijeen.
 • Kenniskring Projecten: in de Kennis Breed-overleggen worden per jaar onderwerpen gedefinieerd om met elkaar de juiste focus vast te houden op dat specifieke onderwerp. De onderwerpen zijn onderverdeeld in thema’s en projecten. De deelnemende innovatoren van onze leden zijn binnen hun  eigen organisatie actief met deze projecten en thema’s. De TZA heeft een faciliterende en ondersteunende rol. Waar mogelijk wordt de WetenWatWerkt methode ingezet. Er is geen vast overlegschema bepaald, dit hangt af van de omvang van het project en wensen van de groep.

Thema’s

De volgende thema’s zijn door onze leden in een eerder Kenniskring Breed overleg gekozen voor 2023. (Sommige thema’s zijn zo breed dat deze opgesplitst kunnen worden in subgroepen.)

 • Veranderen, Visie en Implementeren
  • Welke visie heeft elke organisatie op zorgtechnologie/innovaties? Wat is er nodig om te veranderen en innovaties te implementeren. Welke informatie is er al, wat heeft de organisatie al gedaan en waar kunnen we van elkaar leren? Kan hier bijvoorbeeld een format uit komen wat helpend kan zijn voor het implementeren van innovaties?
 • Onderwijs en Samenwerken
  • Samenwerking versterken tussen werkvloer & onderwijs
 • Tech en Digivaardigheid
  • Bewoners en collega’s digivaardiger krijgen om met technologie/innovaties te kunnen werken, maar ook bijvoorbeeld computers/ipads etc
 • Arbeidsbesparende innovaties en keuzes maken
  • Welke arbeidsbesparende innovaties zijn er, welke zijn er al onderzocht, waar kunnen we nog onderzoek in doen en welke keuzes maak je als organisatie?

Projecten

Voor 2023 zijn de volgende projecten op de agenda gezet:

Beeldzorg, HelpSoq, Leefcirkels XL, Momo app + bedsense, Slimme incontinentiezorg, Wolk Airbag, Smartglasses/VR

Bij de relevante projecten zijn startsessies geweest en doelen gedefinieerd. In de basis komt het er bij de projecten vaak op neer dat ervaringen en kennis gedeeld gaan worden. In sommige groepen zijn er ook specifieke acties gedefinieerd, zoals het samen maken van een PvE, een vergelijking maken tussen verschillende aanbieders, samen trainingen opzetten, via de WetenWatWerkt methode onderzoek doen of bijvoorbeeld uniforme communicatie.

In onze nieuwsbrieven lichten we telkens een thema en product toe.

Betrokken partijen

Download

Ga naar de inhoud